Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Archiwum

Ogłoszenie - sprzedaż ciągnika rolniczego

Ogłoszenie o sprzedaży

 

Zapytanie ofertowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemnikow na odpady

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Sukcesywna dostawa paliw dla ZGK So. z o.o. w Ustce

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej do mycia pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" .

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zapytanie ofertowe -„Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce oraz do punktu „Drugiego życia" w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 Zakup i dostawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zakup i dostawa sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych - III postępowanie

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zakup i dostawa sprzetu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnycych - II postępowanie

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zakup i dostawa sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Ustce

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Leasing operacyjny na zakup śmieciarki z HDS wraz z opcją wykupu

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowne.
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ)
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych
 9. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
 10. Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis dotyczący śmieciarki z HDS
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa zawarta z Wykonawcą WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31 55-095 Mirków umowa nr 7/2019 na „Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej Z HDS" dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce.
 12. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści SIWZ ,Zmiana ogłoszenia o zamóweiniu

 13. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 14. SIWZ -aktualna treść z dnia 20.11.2019 roku

 15. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - aktualny

 16. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowne

 17. Załącznik nr 10 Umowa na dostawe śmieciarki

 18. Załącznik nr 11- Bilans

 19. Załacznik nr 12 Rachunek zysków i strat

 20. 21. Załącznik nr 13 Porozumienie

 21. Wyjaśnienia treści SIWZ,Zmian treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 26.11.2019

 22. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 23. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.11.2019

 24. ePUAP : ZGKUstka

 25. Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 26. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 27. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści siwz z dnia 16.12.2019

 28. Załącznik nr 1 - Formularz oferty- aktualny

 29. Zmiana treści SIWZ, Zmina ogłoszenia o zamówieniu

 30. 30. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 31. Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 32. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 33. Zmian treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019

 34. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019

 35. Aktywowanie profilu ePUAP

 

 

 Zakup i dostawa soli drogowej dla ZGK w Ustce w latach 2019-2022

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu

 2.  SIWZ

 3.  Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 4.  Załącznik nr 2 - Oświadczenie spelnianie warunków udzialu w postępowaniu

 5.  Załacznik nr 3 - Oświadczenie przeslanki wykluczenia

 6.  Załącznik nr 5- Wzór umowy

 7.  Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

 8.  Załącznik nr 6- Informacja w zakresie grupy kapitalowej

 

 

 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

 

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŚMIECIARKI BEZPYŁOWEJ Z HDS

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

 4. Załacznik nr 2 - ośwaidczenie spelniania warunków udziału w postepowaniu

 5. Załącznik nr 3- ośwaidczenie przeslanki wykluczenia

 6. Załącznikn r 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

 7. Załącznik nr 5 - opis przedmniotu zamówienia

 8. Załaąznik nr 6 - projekt umowy

 9. Załacznik nr 7 - wykaz dostaw

 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.09.2019

 12. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2019

 13. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.09.2019

 14.  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.09.2019

 15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.09.2019

 

 

 

 Codzienne sprżatanie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce od 15.06.2019r. do 15.09.2019r.

 

Dostawa Fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza gałezi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul. Wiejskiej 7

 

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament-waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności-waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament-waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności-waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.11.2018
 20. Modyfikacja treści SIWZ z 14.11.2018
 21. SIWZ - ujednolicony - z 14.11.2018
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.11.2018
 23. Modyfikacja treści SIWZ z 20.11.2018
 24. SIWZ - ujednolicony - z 20.11.2018
 25. Załącznik nr 1
 26. Załącznik nr 2

Zakup i dostawa kontenera socjalno-biurowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2018

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Modyfikacja treści SIWZ
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.10.2018
 17. Modyfikacja treści SIWZ 10.10.2018
 18. Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Deklaracja zgodności - waga
 19. Załącznik nr 2 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień16_(cz.I)
 20. Załącznik nr 3 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień16_(cz.II)
 21. Załącznik nr 4 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Fundament - waga
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10.10.2018
 23. Informacja z otwarcia ofert
 24. Informacja o unieważnieniu postępowania

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przyczepy kontenerowej

 

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przyczepy kontenerowej
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce",
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
 17. SIWZ UJEDNOLICONY PO WYJAŚNIENIACH Z DNIA 18.07.2018 -roboty budowalne PSZOK
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 19. Informacja z otwarcia ofert
 20. Informacja o unieważnieniu postępowania 
Przetarg nieograniczony dot. sukcesywnej dostawy paliw płynnych dla ZGK Ustka Sp. z o.o. w Ustce.
 
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kosiarki samojezdnej z zasypem tylnym.
 
Zaproszenie do składania ofert na codzienne sprzątanie plaży wschodniej w Ustce w terminie od 29.06.2018 do 31.08.2018.
 
Przetarg nieograniczony dot. pełnienia usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce",
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" - postępowanie 2.
Ogłoszenie o zamówieniu
 1. SIWZ.
 2.  Zał. 1 Formularz_oferty
 3.  Zał. 2 Oświadczenie_spelnienie_warunkow
 4.  Zał. 3 Oświadczenie_przeslanki_wykluczenia
 5.  Zał. 4 Wzór umowy
 6.  Zał. 5 Wykaz osób
 7.  Zał. 6 Oświadczenie dot. grupy kapitaéowej
 8.  Zał. 7 Oświadczenie RODO
9. Informacja z otwarcia ofert
 Informacja o wyniku postępowania
Przetarg nieograniczony dot. pełnienia usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce",
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 11 dwumiesięcznych kampanii informacyjno edykacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2018 do 31.12.2019.
 
Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu urządzenia hakowego.
 
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017r.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ INFORMUJE, ŻE PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO DN. 15.11.2017R.
 
Zapytanie ofertowe dot. dostawy kontenerów.
 
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Zapytanie ofertowe 1/2017 - sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na śmieci.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Wdrożenie, obsługa, monitorowanie oraz serwis kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem obliczania poziomu wysegregowania odpadów
(zwanym dalej Systemem) przez poszczególnych mieszkańców Gminy Miasto Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych - przy realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ustce."
 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3.  Zał. nr 1 - Formularz oferty
 4.  Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5.  Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia
 6.  Zał. nr 4 - Wykaz usług
 7.  Zał. nr 5 - Umowa system monitoringu
 8.  Zał. nr 6- Oświadczenie-grupa kapitałowa
 9.  Zał. nr 7 - Aktualnie posiadane podzespoły
 10.  Zał. nr 8 - Typy pojemników i ich zakładana ilość, kosze uliczne
 11.  Zał. nr 9 - PSZOK typy odpadów
 12.  Modyfikacja treści SIWZ 10.11.2016
 13.  ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA
 14. ODWOŁANIE
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 15.11
 17. SIWZ po modyfikacji - 15.11
 18. Zał. nr 5 - Umowa system monitoringu - po modyfikacji 15.11
 19.  Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 16.11
 20.  Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 18.11
 21.  Zał. nr 5 - Umowa system monitoringu - po modyfikacji 18.11
 22. Odpowiedź na odwołanie do KIO (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 23. . Pismo KIO dot. zniesienia terminu posiedzenia
 24.  Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 22.11
 25. Informacja z otwarcia ofert.
 26. Informacja o wyborze oferty.
 
Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych."
 1. Zapytanie ofertowe (1, 2, 3, 4, 5)
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty (1, 2, 3)
 3. Załącznik nr 2 - umowa (1, 2, 3, 4, 5)
 
Dialog techniczny w sprawie „wdrożenia, obsługi, monitorowania oraz serwisu kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem obliczania
poziomu wysegregowania odpadów (zwanym dalej system) przez poszczególnych mieszkańców Gminy Miasta Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych - przy realizacji usługi odbioru
odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce."
 
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016
 1. Zaproszenie do składania ofert
 
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
 
SYSTEMATYCZNE DOSTAWY SOLI DROGOWEJ DLA ZGK W USTCE W OKRESIE TRZECH LAT OD PODPISANIA UMOWY
 
SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZGK Sp. z o.o. W USTCE
 
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą:
Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych.
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie art. 22
 5. Oświadczenie art. 24
 6. Wzór umowy
 7. Wykaz usług 
 8.  Wykaz osób
 9.  Grupa kapitałowa 
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 11.  Modyfikacja SIWZ
 12.  Formularz ofertowy (aktualny 07.01.2016)
 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015
 1. Zaproszenie do składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie art. 22
  Oświadczenie art. 24
 5. Wzór umowy
  Grupa kapitałowa
 6. Opis techniczny pojazdu
  Wykaz dostaw
 7. Wyjaśnienie do SIWZ 18.09.2015
 8. Wyjaśnienie do SIWZ 22.09.2015
 9.  Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Dostawa i montaż żurawia hydraulicznego HDS
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie art. 22
 5. Oświadczenie art.24
 6. Wzór umowy
 7. Grupa kapitałowa
 8. Opis techniczny żurawia
 9. Paramatry podwozia samochodu DAF
 10. Wykaz dostaw
 11. Wyjaśnienie do SIWZ
 12. Wyjaśnienie do SIWZ
 13. Wyjasnienie do SIWZ
 14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Ustka
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Formularz cenowy
 5. Oświadczenie art. 22
 6. Oświadczenie art.24
 7. Wzór umowy
 8. Zawiadomienie
 Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej - unieważnienie
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie art. 22
 5. Oświadczenie art. 24
 6. Wzór umowy
 7. Wykaz dostaw
 8. Opis techniczny pojazdu
 9. Wyjaśnienie do SIWZ
 10. Modyfikacja treści SIWZ
 11. Formularz oferty po zmianie
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie art. 22
 5. Oświadczenie art. 24
 6. Wzór umowy
 7. Wykaz dostaw i usług serwisu
 8. Opis techniczny pojazdu
 9. Wyjaśnienie treści SIWZ
 10. Zawiadomienie
Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę i montaż systemu wagowego
 1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz jego przedmiocie
 2. Regulamin dialogu technicznego w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu wagowego
 3. Informacja o zakończeniu dialogu
 Dostawa i montaż systemów wagowych do śmieciarek bezpylnej i bezpyłowej
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
 5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
 6. Wzór umowy - załącznik nr 4
 7. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 5
 8. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6
 9. wyjaśnienie treści SIWZ
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty
Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
 5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
 6. Wzór umowy - załącznik nr 4
 7. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 5
 8. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienie treści SIWZ
 10. Wyjaśnienie treści SIWZ-2
 11. Wyjaśnienie treści SIWZ-3
 12. Wyjaśnienie treści SIWZ-4
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia placu manewrowego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
 5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
 6. Wzór umowy - załącznik nr 4
 7. Wykaz robót - załącznik nr 5
 8. Wykaz osób - załącznik nr 6
 9. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7
 10. Projekt budowlany - załącznik nr 8
 11. Specyfikacja techniczna wykonaia i odbioru robót - załącznik nr 9
 12. Przedmiar robót - załącznik nr 10
 13. Ogłoszenie o wyborze oferty 
 
Ochrona mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce
 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
 5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
 6. Wzór umowy - załącznik nr 4
 7. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
 8. Wykaz usług - załącznik nr 6
 9. Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 7
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Dostawy soli drogowej dla ZGK w Ustce
 1. Ogłoszenie o przetargu 
 2. SIWZ 
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
 4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
 5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
 6. Wzór umowy - załącznik nr 4 
 7. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 
 8. Wykaz usług - załącznik nr 6 
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Ustka 
 1. Ogłoszenie o przetargu 
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty 
 4. Formularz cenowy
 5. Oświadczenie art. 22 
 6. Oświadczenie art.24
 7. Wzór umowy 
 8. Grupa kapitałowa
 9. Wyjaśnienie do SIWZ 
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty