Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Aktualne

 

 

Zaproszenie do skladania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" tytułem prowadzenia PSZOK za 2023 rok

 

1.Zaproszenie

2.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017

3.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2018

4.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o.

 

Link do prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb776f83-82d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu z hakiem oraz z HDS

 

LInk do prowadzonego postępowania :

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-928d0fb1-7c75-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu do przewozu osób i rzeczy

 

Informacja o odstąpieniu od zawarcia umowy oraz o unieważnieniu postepowania

Informacja o wyborze oferty

1. Zapytanie ofertowe- samochód (leasing)

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - Opis techniczny oferowanego pojazdu

5. Ząłacznik nr 4 (leasing) - Wzór umowy

 

6. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 12.10.2023

- Zapytanie ofertowe- popr.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty- popr

- Zalącznik nr 2 - Opi s przedmiotu zamówienia -popr

- Załacznik nr 3 - Opis techniczny oferowanego pojazdu - popr

- Załącznik nr 4 (;easing) - wzór umowy- popr

- Bilans za 2021-2022

- RZiS za 2021-2022

- Bilans na dień 30.06.2023

- RZiS na dzień 30.06.2023

7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 17.10.2023

 

 

 

Zakup i dostawa soli drogowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Link do prowadzonego postępowania :

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04a6ffce-5d1a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Zaproszenie do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023

1. Zaproszenie

 

 

Dostawaw formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego bezemisyjnego

 

LInk do prowadoznego postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97822781-41a6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6d35a60-2223-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego Multicar M26

 

1. Ogłoszenie

2.Formularz oferty

3. Wzór umowy

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółkowy opis przedmiotu zamówienia

3, Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Zalącznik nr 3 Wzór umowy

 

 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załacznik nr 2 - Wzór umowy

 

 

 

Zaproszenie do skladania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" tytułem prowadzenia PSZOK za 2022 rok

 

1. Zaproszenie

2.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017

3.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2018

4.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2018

 

 

 

 Zakup i dostawa soli drogowej dla Zakladu Gospodaki Komunalnej w Ustce

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Identyfikator postępowania

3. SWZ

4. Załącznik nr 1 Formularz oferty

5. Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczce przesłanek wykluczenia z postęowania

6. Zalącznik nr 3 Oświadczenie dotycżace spełniana warunków udzialu w postepowaniu

7. Załacznik nr 4 Wzór umowy

8. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 6 Informacja w zakresie grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 10 Zobowiązanie podmiotu udostepniającego

 

Informacja -środki przeznaczone na realizacje zamówienia

 

 

 

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Warsztatu ZGK Sp. z o.o. położonego w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 wraz z dostawą i montażem nagrzewnicy powietrza

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 Wzór umowy

Projekt techniczny

- ZGK opis

- Warunki PSG Nagrzewnica

- AB - Rys nr 1 - A3

- PZT- Rys nr 1- A3

- PZT- Rys nr 2 -A3

- Opinia kominiarza

- Decyzja Burmistrza Miasta Ustka

- załącznik graficzny do Decyzji Burmistrza

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zamiatarki kompaktowejk Johnston CN 200

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Ogłoszenie

2.Formularz oferty

3. Wzór umowy

 

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej ,rębaka

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1.Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3.Wzór umowy

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok

 

1. Zaproszenie

 

 

Zaproszenie do skladania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" tytułem prowadzenia PSZOK za 2021 rok

 

1. Zaproszenie

2.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017

3.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2018

4.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2018

 

 

 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakladu Gospodasrki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Zał nr 1 Formularz oferty

4. Zał nr 2 Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia z postępowania

5. Zał nr 3 Ośwaidczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Zał nr 4 Wzór umowy

7. Zał nr 5 Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

Informacja środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.05.2022

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ. U. UE

2. Pismo z informacją o numerze identyfikacyjnym postępowania

3. SWZ

4. Zał. nr 1 Formularz oferty

5. Zał. nr 2 JEDZ

6. Zał. nr 3 Wzór umowy

7. Zał. nr 4 Wykaz dostaw

8. Zał.nr 5 Informacja w zakresie grupy kapitałowej

9. Zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

10. Zał. nr 7 OPZ

11. Zał. nr 8 Opis techniczny oferowanego pojazdu (oferta wykonawcy)

12.Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

13. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 26.04.2022

14. Zał nr 8 Opis techniczny oferowanego pojazdu ( po modyfikacji)

15. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 02.05.2022

16. Zał nr 8 Opis techniczny oferowanego pojazdu ( po modyfikacji ) 02.05.2022

17. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 05.05.2022

18. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 09.05.2022

19.Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

20. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 13.05.2022

 

Informacja - środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 

 dokumenty:

- Akt notarialny

- Bilans,Rachunek zysków i strat 2022

- Bilans 2020, sprawozdania , opinia

- Bilans 2021, sprawozdania ,opinia

- Prognoza finansowa

- Zaświadczenie ZUS

- Zaświadczenie US

- Opinia bankowa Bank Spóldzielczy

- Opinia bankowa EFL

- Opinia bankowa Pekao

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej, rębaka

 

Unieważnienie postepowania

Informacja o wyniku postepowania

1 .Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 Formularz oferty

4. Zał nr 3 Wzór umowy

 

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy samochodowej dwuosiowej do Zakładu Gospodarki Komunalnalnej Sp. z o.o. w Ustce

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanier ofertowe

2. Zał nr 1 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 - Formularz oferty

4. Zał nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospoarki Komunalnej Sp. z o .o. w Ustce

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Zał. nr 1 - Formularz oferty

4. Zał nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Zał. nr 4 - Wzór umowy

7. Zał. nr 5 - Wykaz usług

8. Zał. nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

9. Zał. nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

10. Identyfikator postępowania

12. Instrukcja użytkownika miniportal

 

Informacja - środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z dostawą i montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w budynku biurowo-socjalnym

Zakładu Gospodarki Komuna;lnej Sp .z o.o. w Ustce

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Opinia kominarz- ZGK Ustka

Projekt techniczny opis ZGK Ustka

Warunki PSB ZGK Ustka

Rys nr 1 DN 63

Rys nr 2 DN 63

Rys nr 3

Rys nr 4

Rys nr 5

Rys nr 6

 

 

 

 Dostawa,montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku biurowo-administracyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

INFORMACJA O WZBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmitu zamówienia

3. Zał. nr 2 - Formularz oferty

4. Zał. nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

 Zaproszenie do składania ofert na badanie spraweozdanai finansowego za rok 2021

1. Zaproszenie

 

Dostawa i montaż trzech bram przemysłowych z podnoszeniem elektrycznym do budynku warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zal. nr 2 - Formularz oferty

4, Zał. nr 3 - Wzór umowy

 

Dostawa i montaż trzech bram przemysłowychsegmentowych z podnoszeniem elektrycznym do budynku warsztatowego Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 Formularz oferty

4. Zał nr 3 Wzór umowy

5 Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" wypłaconej Spółce tytułem prowadzenia PSZOK za rok 2020

 

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej chodnikowo-drogowej

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków udziału w postępowaniu

5. Zalacznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

8. Załącznik nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

10. Zalącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia

11. Zalącznik nr 9 - Opis techniczny pojazdu

12.Identyfikator postępowania

13. Instrukcja użytkownika niniportal

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Wyjaśnienie treści SWZ z 19.08.2021

16. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia

17. Wyjaśnienia trerści SWZ z dnia 26.08.2021 (1)

18. Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.08.2021 (2)

19. Załącznik nr 9 Opis techniczny pojazdu po zmianie

 

Informacja - środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 

 

Zapytanie ofertowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zalącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Zalącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis techniczny

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie 4 kampanii informacyjno-edukacyjnych

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego

5. Wyjaśnienia i modyfikacja treśc izapytania ofertowego z dnia 16.03.2021r.

6. Wyjaśnienai i modyfikacja treści zapytania ofertowegop z dnia 19.03.2021r.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup,dostawa i motaż fabrycznie nowego urządzenia hakowego

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" wypłaconej Spółce tytułem prowadzenia PSZOK za rok 2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2020