Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Aktualne

Ogłoszenie - sprzedaż ciągnika rolniczego

1. Ogłoszenie o sprzedaży

 

Zapytanie ofertowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemnikow na odpady

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załacznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

 

 

Sukcesywna dostawa paliw dla ZGK So. z o.o. w Ustce

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków udziuału w postepowaniu

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia z postępowania

6. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie - dot. grupy kapitałowej

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Modyfikacja treści SIWZ

 

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej do mycia pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" .

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załacznik nr 3 - Wzór umowy

5. Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego

6. Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 23.04.2020

7. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujednolicony w wyniku zmiany z dnia 21.04.2020

8. Załącznik nr 3 - Wzrór umowy z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 23.04.2020

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe -„Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce oraz do punktu „Drugiego życia" w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załacznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

6. Zapytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.08.2019 roku

- Plan PSZOK w Ustce

7. Zapytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego - 23.03.2020

8. Zapytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego - 25.03.2020

 

 Zakup i dostawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.03.2020r.

2, SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

5. Załacznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Załacznik nr 4.1 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 4.2 -Wzór umowy

8. Załacznik nr 5.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

9. Załacznik nr 5.2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

10.Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Załącznik nr 1 - Fwrmualrz oferty - aktualny

13. Załącznik 4.1. - wzór umowy - aktualny

14. Załącznik 4.2 - wzór umowy - aktualny

15. Zalącznik 5.2 Szczególwy opis przedmiotu zamówienia- aktualny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup i dostawa sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych - III postępowanie

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Zakup i dostawa sprzetu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnycych - II postępowanie

 

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Zalacznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8. Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówienu z dnia 02.01.2020

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.01.2020

 

 

 

Zakup i dostawa sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Ustce

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczący grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia.

6. Załącznik nr 4.1. Wzór umowy Zadanie nr 1

7. Załącznik nr 4.2. Wzór umowy zadanie nr 2

8 .Załącznik nr 4.3. Wzór umowy zadanie nr 3

9. Załącznik nr 5.1. Szczegółowy ops przedmiotu zamówienie - zadanie nr 1

10. Załącznik nr 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie - zadanie nr 2

11. Załącznik nr 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3

12.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści siwz Zmian ogłoszenia o zamówieniu

 

 

 

 

 

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załacznik nr 1 -Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Ośwaidczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - Ośwaidczenie dotyczace przeslanekj wykluczenia z postępowania

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

8. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

10. Załącznik nr 7- Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

11. Ogłoszenie o z mianie ogłoszenia

12. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmian treści SIWZ,Zmina ogłoszenia o zamówieniu

13. SIWZ - aktualna treść

 

 

 

 

 Leasing operacyjny na zakup śmieciarki z HDS wraz z opcją wykupu

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowne.
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ)
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych
 9. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
 10. Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis dotyczący śmieciarki z HDS
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa zawarta z Wykonawcą WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31 55-095 Mirków umowa nr 7/2019 na „Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej Z HDS" dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce.

12. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści SIWZ ,Zmiana ogłoszenia o zamóweiniu

13. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

14. SIWZ -aktualna treść z dnia 20.11.2019 roku

15. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - aktualny

16. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowne

18. Załącznik nr 10 Umowa na dostawe śmieciarki

19. Załącznik nr 11- Bilans

20. Załacznik nr 12 Rachunek zysków i strat

21. Załącznik nr 13 Porozumienie

22. Wyjaśnienia treści SIWZ,Zmian treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 26.11.2019

23. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

24. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.11.2019

 

ePUAP : ZGKUstka

 

25. Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

26. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

27. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści siwz z dnia 16.12.2019

28.Załącznik nr 1 - Formularz oferty- aktualny

29. Zmiana treści SIWZ, Zmina ogłoszenia o zamówieniu

30. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

31. Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

32. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

33. Zmian treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019

34. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019

 

35 .Aktywowanie profilu ePUAP

 

 

 

 

 Zakup i dostawa soli drogowej dla ZGK w Ustce w latach 2019-2022

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie spelnianie warunków udzialu w postępowaniu

5. Załacznik nr 3 - Oświadczenie przeslanki wykluczenia

6. Załącznik nr 5- Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

8. Załącznik nr 6- Informacja w zakresie grupy kapitalowej

 

 

 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

 

1. Zaproszenie

2. Modyfikacja zaproszenia z dnia 28.10.2019r.

 

 

 

 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŚMIECIARKI BEZPYŁOWEJ Z HDS

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załacznik nr 2 - ośwaidczenie spelniania warunków udziału w postepowaniu

5. Załącznik nr 3- ośwaidczenie przeslanki wykluczenia

6. Załącznikn r 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - opis przedmniotu zamówienia

8. Załaąznik nr 6 - projekt umowy

9. Załacznik nr 7 - wykaz dostaw

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.09.2019

12. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2019

13. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.09.2019

14. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.09.2019

15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.09.2019

 

 

 Codzienne sprżatanie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce od 15.06.2019r. do 15.09.2019r.

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dostawa Fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załacznik nr 2 - oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5. Załacznik nr 3 - oświadczenia przesłanki wykluczenia

6. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

8. Załącznik nr 6 - projekt umowy

9. Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

10. Wyjśnienie treści SIWZ z dnia 26.03.2019r.

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r.

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r)

14. Załącznik Nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

 

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza gałezi

1. Zapytanie ofertowe

2. Załacznik nr 1 - szczegółowy opis techniczny

3. Zalacznik nr 2 - formularz oferty

4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul. Wiejskiej 7

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament-waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności-waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)

 

 

<